TopMenu

11 Haziran 2011

ÖSS'DE ÇIKMIŞ ANLATIM BOZUKLUĞU SORULARI


1. "İyi bir cümlede gereksiz sözcük bulunmaz. Bunu şöyle anlayabiliriz: Bir sözcüğü attığımızda cümlenin anlam ve anlatımında bir daralma oluyorsa o sözcük gerekli, olmuyorsa gereksizdir "

Bu ölçüte göre, aşağıdakilerden hangisi iyi bir cümle değildir?

A) Neşeli, sağlıklı, şen bu görünüşü vardı.

B) Yağmur, sabaha değin aralıksız yağdı.

C) Bütün gün tarlada hiç ara vermeden çalıştık.

D) Doğadaki  çatılılar   üzerinde  sayısız   inceleme yapıldı.

E) Ormanların iklim üzerindeki etkisi anlatıldı.

(1981-ÖSS)
2. "Sınıfa girer girmez insanı düşündüren, ilginç sorular
I
başlar.Çocukların düşüncelerine önem verince,

    şaşırtıcı sorular peş peşe gelir. Bir anda büyür,
             II              III
küçücük çocuklar,mantıkları ile kocaman olurlar.”
     IV                             V


Yukarıdaki parçada altı çizilmiş sözlerden, bulunduğu yere göre anlamca en gerekli olanı hangisidir?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

(1982-ÖSS)3. "Hiçbiri - Ali Suaivi'den başka - ülkede bu ayaklan¬mayı düşünmemiş, padişaha bağlılığı kutsal bir gö¬rev saymıştır. "

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

A) İkinci cümleciğin yükleminde özneyle uyum sağlanmamıştır.

B) Birinci cümlecikteki arasöz, gereken biçimde   düzenlenmemiştir.

C) Birinci cümleciğin yükleminde  özneyle  uyum sağlanmamıştır.

D) Birinci cümlecikteki yüklemin sonuna “-dir” eki getirilmemiştir.

E) Her iki cümleciğin yüklemleri arasında olumlu¬luk olumsuzluk bakımından uyum sağlanmamıştır.

(1982-ÖSS)4. "Genç saçlarına ak düşmemiş, şiirimize, hikâ¬yeciliğimize taptaze bir hava getiren isimlerdi bu saydıklarım."

Bu cümlede hangi sözcükten sonra virgül (,) konursa anlam karışıklığı giderilmiş olur?

A) genç B) saçlarına          C) hikâyeciliğimize

              D) getiren                    E) bu

(1982-ÖSS)
5. "Yazar, bu özü, birtakım ilkelerden, hazır formüller¬den yola çıkarak değil, somut gerçeklerden, yaşan¬mış deneyimlerden yola çıkarak yeniden buluyor.”

Bu cümlede geçen kelimelerden hangileri atıldı¬ğında cümlenin anlamında hiçbir daralma olmaz?

A) bu - yeniden

B) ilkelerden - somut

C) birtakım - değil

D) yazar - gerçeklerden

E) hazır - yaşanmış

(1983-ÖSS)
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili ke¬lime çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez?

A) Ortaklar arasındaki mevcut ikiliği giderdik.

B) Parkın içindeki kurumuş ağaçları kestik.

C) Yokuşun dibindeki ahşap eve taşındık.

D) Babamla birlikte evdeki eski eşyaları dışarı ta¬şıdık.

E) Gölün kıyısındaki yaşlı çınar ağaçlarının altına koştuk.

(1983-ÖSS)7. Aşağıdakilerden hangisi dil ve anlatım yö¬nünden yanlıştır?

A) Yayınevinin çıkardığı bütün romanları alı¬yorum,
okuyorum.

B) Bu koşullar içinde pek çok sanatçı olduğunu duyuyorum,
görüyorum.

C) Bu konuda  söylenenlere inanıyor, her yerde öne sürüyordu.

D) Geçen ay yayımlanan aylık dergilerin birinde okudum, gördüm.

E) Erken yatıp erken kalkmanın yararına inanırdı, herkesi de inandırırdı.

(1983-ÖSS)8. "Cansız varlıkların ya da soyut kavramların çoğul¬ları özne olduğunda bunların yüklemleri tekil olur."

Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

A) Köylüler, uzaktan uzağa bağrıştılar.

B) Dağlar, gün batımına doğru kızıllaştı.

C) Boksörler yaman dövüştüler.

D) Bu düşünceler, geçerliliğini çoktan yitirdi.

E) Bu tür duygular, gözlerimi yaşartırlar.

(1983-ÖSS)

9. "Aldığı şehirlere Türkleri yerleştirmek suretiyle Türkleştirdi." cümlesindeki anlatım pürüzü nasıl giderilebilir?

A) "şehirlere" yerine "şehirlerde" kelimesini getire¬rek

B) "Türkleştirdi" den önce, "insanları" kelimesini ekleyerek

C) "yerleştirmek  suretiyle"   yerine   "yerleştirerek" kelime-sini
getirerek

D) "Türkleştirdi"   yerine   "Türkleştirildi"   kelimesini ekleyerek

E) "Türkleştirdi"den önce, "oraları" kelimesini ekle¬yerek

(1984-ÖSS)10. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki "daha" keli¬mesi çıkarılınca cümlenin anlamında daralma olur?

A) İstiyorsanız bir defa daha anlatayım.

B) Bilmiyorum, ben göreve daha yeni başladım.

C) Bekle, Müdür Bey daha gelmedi.

D) O zamanlar bu yol, şimdikinden daha kötüydü.

E) Görünüşüne bakma, daha altı yaşına yeni girdi.

(1984-ÖSS)11. Bu kitap, yayınevimizin ölümünün 10. yıldönümün-
      I II                                 III
de ünlü şaire onun yüce anısına armağandır.
             IV   V

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için hangi kelime ya da kelime grubu çıkarılma¬lıdır?

A) l. B) II.           C) III.           D) IV.           E) V.

(1985-ÖSS)12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kendi" kelime¬sinin çıkarıl-ması, anlatımda bozukluğa yol aç¬maz?

A) Bu ayrıcalığın sadece kendi için olduğunu sanı¬- yorsa aldanıyor.

B) Kendi gibi gece gündüz çalışacak birini arıyor.

C) O da herkes gibi kendi hakkına razı olmalıdır.

D) Herkesi kendi gibi düşünmeye zorluyor.

E) Bu kez kendi değil, kardeşi gelmiş.

(1985-ÖSS)

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden "onu" kelime¬si çıkarılırsa cümlenin anlatımı bozulur?

A) Çoğu zaman biçimsel özellikler üzerinde durur, az da olsa
onu geliştirmeye çalışırız.
B) Bulunduğu çevreyi inceliyor, onu yazılarında gereç olarak
kullanıyor.
C) Fıkranın geleneksel anlamını değiştirmiş, onu daha da zenginleştirmiştir.
D) Yazma sözünden  ne  anladığımı  açıklamak, onu tanımla-mak istiyorum.
E) Çevremizi duyu organlarımız yardımıyla tanır, onu bu organlarımızla öğreniriz.

(1985-ÖSS)


14. Bu ilaç, mide yanmasına sebep olmadığı gibi ne de asit - baz dengesi üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye de yol açmaz.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "ilaç" kelimesine "-m" eki getirilerek

B) "ne de" kelimeleri atılarak

C) "yol açmaz" yerine "sebep olmaz" denilerek

D) "olumsuz" kelimesi çıkarılarak

E) "ne de" kelimeleri "üzerinde" kelimesinin sonu¬na alınarak

(1986-ÖSS)15. Yoksul görünümlü biriydi bu. Boyu kısa, bedeni de pek biçimli değildi.

Yukarıdaki ikinci cümlede bir anlatım bo¬zukluğu vardır. Bu bozukluk, aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) "kısa" yerine "kısaydı" getirilerek

B) "kısa'dan sonra "ve" ekleyerek

C) "kısa" yerine "ve" koyarak

D) "kısa"dan sonra "değil" ekleyerek

E) "boyu"dan sonra "da "ekleyerek

(1986-ÖSS)16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Öğretmenin, öğrencilerinin aile durumları ile de ilgilenmesi gerekir.

B) Yazarlarımızın köy yaşayışına ilgilenmeleri top¬lumumuz açısından çok yararlıdır.

C) Bir romancının şiirle ilgilenmesi sanatı için ya¬rarlı olur.

D) Kişilerin meslekleri dışında başka işlerle ilgilen¬- meleri onları dinlendirir.

E) Öğrencilerin  iyi  kitaplarla ilgilenmesini  sağla¬mak bir eğitim işidir.
(1986 -ÖSS)17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu kadar yorgunluktan sonra iyi bir tatili hak et¬mişti.

B) Memur, dostça ve yumuşak başlılıkla cevap ve¬ri- yordu.

C) Fotoğafçılıkla ilgili incelikleri ve teknik bilgileri bu kitapta bulabilirsiniz.

D) Ayrıca, arasıra gözüme çarpan yanlışlıkları da belirttim.

E) Durmadan gazoz ve çekirdek yenilen bu yerden hemen
uzaklaştım.

(1986 - ÖSS)


18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ise” kelimesi¬ne gerek yoktur?

A) Mektup yazmış ise gelmekten vazgeçmiştir.

B) Bunun nedeni ise beni çok sevmemesidir.

C) Olayı ancak kendin gördün ise tanıklık yapabi¬lirsin.

D) Bunu yapan o ise gidip kendisiyle konuşun.

E) Yanlış öğrenecek ise hiç öğrenmesin.

(1986 - ÖSS)

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "fazla" kelimesine gerek yoktur?

A) Güneşte fazla dolaşmayın.

B) Fazla kaleminiz var mı?

C) Buralara fazla yağmur yağmaz.

D) Bundan böyle, daha fazla erken kalkmalısın.

E) Fırını fazla ısıtmanıza gerek yok.

(1986- ÖSS)
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “ben” kelime¬si çıkarılınca anlam bozulur?

A) En çok ben merak ediyordum.

B) Ben hemen evimize koştum.

C) Yarışta ben hepsini geçmiştim.

D) Ben 1963 yılında doğdum.

E) Ben geç geleceğini biliyordum.
(1986 - ÖSS)

21. Ölçümlere ne zamandan beri başladınız?

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?
     
A) “ne zamandan beri” yerine "ne zaman” getirilmeli

B) "ne   zamandan”   yerine   "hangi   tarihten'   getirilmeli

C) “başladınız" yerine "başlıyorsunuz" getirilmeli

D) "beri" yerine "bu yana" getirilmeli

E) "başladınız" yerine "başlamıştınız" getirilmeli

(1987-ÖSS)


22. Bu sonuca ulaşılacağını belki de biliyor olmalılar.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A) "ulaşılacağını" yerine "ulaşılabileceğini" getirilmeli

B) "belki de" yerine "sanıyorum" getirilmeli

C) "ulaşılacağını" yerine "ulaşılmayacağım" getiril¬meli

D) "biliyor olmalılar" yerine "biliyorlardır" getirilmeli

E) "olmalılar' yerine "olabilirler" getirilmeli

(1987 -ÖSS)


23. Önümüzdeki  haftanın  programlarından  bazılarını sizlere hatırlatmaya çalıştık sayın seyirciler.

Bu cümledeki düşünme hatasını gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A) "önümüzdeki" yerine "gelecek" kelimesi getirilmeli

B) "çalıştık" yerine "çalışıyoruz" kelimesi getirilmeli.

C) "hatırlamaya" yerine "tanıtmaya' kelimesi geti¬rilmeli

D) "önemli" kelimesi "bazılarını" kelimesinden önce getiril-meli
E) "sayın dinleyiciler" sözü cümle başına alınmalı
(1987-ÖSS)

24. Shakespeare'in oyunları arasında en sık sahnele¬nen ve Türk seyircisi tarafından en çok benimse¬nenler arasında Hamlet ve Othello'dur.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılma¬lıdır?

A) "en çok" sözü kaldırılmalı

B) "en sık" sözü kaldırılmalı

C) "ve" yerine "ile" kelimesi getirilmeli

D) "oyunları" sözünden sonra gelen "arasında" ke¬limesi kaldırılmalı

E) "Hamlet" sözünden önce gelen "arasında" keli¬mesi
kaldırılmalı
(1987-ÖSS)

25. Bunun üzerine üyeler, bir an sessizlik içinde kaldı¬lar ve herkes ellerini havaya kaldırarak söz istedi¬ler.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılma¬lıdır?

A) "üyeler" kelimesi kaldırılmalı

B) "ve" kelimesi çıkarılıp, yerine virgül (,) konmalı

C) "herkes" kelimesi kaldırılmalı

D) "bunun   üzerine"  sözü   "üyeler"  kelimesinden sonra getirilmeli

E) "ellerini" kelimesi kaldırılmalı
(1987-ÖSS)

26. Aşağıdaki   cümlelerden   hangisinde,   "yaklaşık" kelimesi yanlış kullanılmıştır?

A) Ev ona, yaklaşık hesapla otuz milyon liraya mal olmuş-tu.

B) Köy Ankara'ya yaklaşık olarak yetmiş kilometre uzaktaydı.

C) Doğup büyüdüğü kasabaya, yaklaşık on yıldır uğramamıştı.

D) Bu büyük apartmanlar, birbirine yaklaşık yapıl¬- mıştı.

E) Yaklaşık olarak üç metre kumaşın yeteceğini sanıyordu.
(1987-ÖSS)


27.   İçtenlikle söylüyorum:eğer vapur biletini almamış
     I       II   III
olsaydım, bu geziden vazgeçerdim.
      IV                 V

Bu cümleden altı çizili sözcüklerin hangisi çıka¬rılırsa cümlenin anlamı değişmez?

A) l. B)II.           C) III.    -     D) IV.           E) V.
(1988-ÖSS)

28. Arkadaşım gördüklerini, duyduklarını gizli bir sırmış gibi yavaşça kulağıma fısıldadı.

Bu cümlede gereksiz kullanılmış iki sözcük aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Arkadaşım – bir B) Bir - yavaşça

C) Arkadaşım – gibi D) Gizli - yavaşça

                           E) Gizli - sırmış
(1988-ÖSS)

29. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo¬zukluğu vardır?

A) Hastalığı nedeniyle bir süre geri hizmete alın¬ması onu bir hayli
üzdü.

B) Hemen getireceğini söyleyerek aldığı makası hâlâ geri iade
etmemiş.

C) Onun, bu küçücük ricamı geri çevireceğini hiç sanmıyorum.

D) Bu işte geri planda kalmak istemem.

E) Olayın geri kalan bölümünü siz anlatın.
(1988-ÖSS)

30. Genç sanatçılara, yapıtlarının konularını seçerken nelere önem vermelerini anlatıyor.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki de¬ğişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) "vermelerini" yerine "vermeleri gerektiğini" sözü getirilmeli.

B) "nelere"   yerine   "hangi   noktalara"   sözü   ge¬tirilmeli.

C) "sanatçılara" yerine "sanatçıların" sözü getiril¬meli.

D) "seçerken" yerine "seçmekte" sözü getirilmeli.

E) "anlatıyor" yerine "belirtiyor" sözü getirilmeli.

(1988-ÖSS)

31. Vergilerin yeni sisteme göre toplanacağını sağlaya¬caklar.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki de¬ğişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) "göre" yerine "uyularak" sözü getirilmeli.

B) "toplanacağını" yerine "toplanmasını" sözü ge¬tirilmeli.

C) "yeni" den sonra "bir" sözü getirilmeli.

D) "sisteme" yerine "kurala" sözü getirilmeli.

E) "sağlayacaklar" yerine "sağlamalılar" sözü geti¬rilmeli.
(1988-ÖSS


32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo¬zukluğu vardır?

A) Okula  başladığımızdan  beri  birbirimizden  hiç ayrılma-dık.

B) Okula  başlayışımızdan  beri  birbirimizden   hiç ayrılmadık.

C) Okula başlayalı beri birbirimizden hiç ayrılmadık.

D) Okula başlayışımızdan bu yana birbirimizden hiç
ayrılmadık .

E) Okula   başladığımızdan  itibaren birbirimizden hiç ayrılmadık.
(1988- ÖSS)

33. Ülkemizde başarıyla gerçekleştirilen bu tür ameli- yatlarda, ölüm şansı, Amerika'da yapılanlardan an¬cak yüzde bir fazladır.

Bu cümledeki bir sözcüğün yerinde kullanılmamasından doğan anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) "tür" sözcüğü atılarak

B) "gerçekleştirilen"  yerine  "yapılabilen” sözcüğü getirile-rek

C) "yapılanlardan" yerine "yapılan ameliyatlarda” getirile-rek

D) "ancak" sözü atılarak

E) “şansı” yerine “olasılığı” sözcüğü getirilerek

(1989-ÖSS)


34. Batı   ve   güney bölgeleri yağmurlu geçerken, öte yandan doğu ve kuzey bölgeleri soğuk geçer.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılma¬lıdır?

A) “yağmurlu geçerken” yerine “ile” sözcüğü getirilmeli.

B) "geçerken" yerine "geçip” sözcüğü getirilmeli.

C) “öte yandan” sözü atılmalı.

D) “doğu ve kuzey” yerine “doğu ile kuzey” sözü getirilmeli.

E) “kuzey bölgeleri” yerine “kuzey bölgesi” sözü getirilmeli.
(1989-ÖSS)

35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Önemsiz şeyler üzerinde boşu boşuna zaman harcadı.
B) Görüşleri doğru ya da yanılmış olabilir.
  C) Dünyada kaç tür olduğu bilinmemektedir.

D) En çok tartışılan konulardan biri de müziktir.

E) Doğanın kış aylarında başka bir çekiciliği vardır.

(1989-ÖSS)


36. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Burada, en çok eski arkadaşlarımı arıyor, özlü¬- yorum.

B) Konunun az bilinen bir yönüne ışık tutuyor, aydınlatıyor.

C) Yeni çıkan kitapları alıyor, hemen okuyorum.

D) Gezilerinde yeni yerler görüyor, değişik insanlar
tanıyor.

E) Yaptıklarını yeterli bulmuyor, eleştiriyor.

(1990-ÖSS)

37. Bu   yasadan,   özel  ve   kamu   kuruluşlarında   ça¬lışanlar yararlanacak.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakiler-
den hangisiyle giderilebilir?

A) "yasadan'   dan   sonra   "bütün"   sözcüğü   getirilerek

B) "ve" sözcüğü kaldırılarak

C) "ve" yerine, "kuruluşlarla" sözcüğü getirilerek

D) “çalışanlar"dan sonra "kesinlikle" sözcüğü getirilmeli
     
E) “yararlanacak"  yerine  "yararlanabilir”  sözcüğü getirile-rek

(1990 -ÖSS)38. Beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse, ölüme hatta sara nöbetlerine yol açabilir.

Bu    cümledeki    anlatım    bozukluğu    aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

A) "sara nöbetlerine" sözü ile”ölüme" sözcüğü yer değiştirilerek

B) "yol açabilir" yerine "neden olabilir" sözü getiri- lerek

C) "sara" sözcüğü kaldırılarak

D) "zarı" yerine "zarının" sözcüğü getirilerek

E) "edilmezse" yerine "edilmediğinde" sözcüğü getirilerek
(1990-ÖSS)

39. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ilk kez" sözü gereksiz kullanılmıştır?

A) Onu ilk kez bu kadar üzgün görüyordum.
B) Uçağa ilk kez bineceği için çok heyecanlıydı.
C) Bu kıyı kasabasına ilk kez gidiyordum.
D) Böyle bir yarışmaya ilk kez katılıyorum.
E)   Onunla ilk kez bir arkadaş toplantısında tanış¬tık.

(1990-ÖSS)

40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden altı çizili söz¬cük çıkarılırsa cümlenin anlamında bir değişme olmaz?

A) Buradaki gerçek, kanımca sanat gerçeğidir.

B) Her şey sanki aynı anda olup bitiyor gibidir.

C) Bunun nereden kaynaklandığını kestirmek   oldukça zordur.

D) Oyunda ayrıca, gülünç bulunabilecek mantık¬- sızlıklara rastlanıyor.

E) Yaşamdaki   gerçek  ile  sanattaki   gerçek  ço¬- ğunlukla aynı değildir.
(1990-ÖSS)

41. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Tiyatrolarımızda bu ay, on yeni oyun sahnele¬- meyi düşünüyoruz.
B) Müzik alanında çok önemli bir yeri olan bu festi¬- valin yaşatılması gerekir.
C) Bu sanatçıların çalışmaları üç yıldır ilgiyle iz¬- lenmektedir.
D) Şehrimizde çeşitli kültürel ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi.
E) Edebiyatını ve balesini tanıdığınız bu ulus, ya¬- kında resimde de varlığını gösterecektir.

(1991 -ÖSS)


42. Hitit tabletlerinde orman kelimesinin adı sık sık geçmektedir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki de¬ğişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) "sık sık" sözü atılarak

B) "kelimesinin" yerine "kelimesi" sözcüğü getirile¬- rek

C) "geçmektedir" yerine "geçer" sözcüğü getirile¬rek

D) "kelimesinin adı" yerine "kelimesi" sözcüğü ge¬- tirilerek

E) "tabletlerinde" yerine "tabletlerindeki" sözcüğü getirile-rek
(1991 -ÖSS)
43. Ona, buraya gelmeden önce mi sonra mı telefon et¬tin?

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) "ona" sözcüğü, "sonra mı" sözünün arkasına getirile-rek

B) "buraya" sözcüğü kaldırılarak

C) "gelmeden" yerine "gelince" sözcüğü getirilerek

D) "mi" yerine "veya" sözcüğü getirilerek

E) "önce mi" den sonra "geldikten" sözcüğü getiri¬ lerek
(1991-ÖSS)44. (l) Ankara'da bahar, kırkikindi yağmurlarıyla başlar. (II) Öğleden sonra birdenbire gökyüzü kararır şim¬şekler çakar, yağmur boşanır birden. (III) Sonra gökyüzü aydınlanır; ağaçlar daha yeşil, sokaklar daha temiz görünür. (IV) Havada taze bir esinti ve toprak kokusu kaplar ortalığı. (V) Çiçeğe duran to¬murcuklar patlar, tepeden tırnağa baharı yaşamaya başlar
ağaçlar.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi¬sinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) l. B) II.           C) III.           D) IV.          E) V.

(1991 -ÖSS)45. (l) Dil insanların birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayan bir araçtır. (II) Toplumsal yapıya bağlı olarak sürekli gelişir ve değişir. (III) Bunun doğal bir sonucu olarak da dilde durmadan yeni kavramlar ortaya çıkar. (IV) Bu kavramları karşılamak için ye¬ni sözcükler yaratılır. (V) Yeni sözcükler yaratmak için her ulus, dilinin sunduğu olanaklardan yararlan¬ma yoluna gitmesi gerekir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisin¬de bir anlatım bozukluğu vardır?

A) l. B) II.           C) III.           D) IV.         E) V.

(1992-ÖSS)


46. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İlkbaharda, sabahları bülbül sesleriyle uyanır¬dım.

B) Sokağa bakan, küçük ama şirin bir evimiz vardı.

C) Mahallenin çocukları çoğunlukla bizim bahçede oynar-lardı.

D) O  yıllarda ben otuz,  o ise otuz beş yaşla- rındaydı.

E) Komşularımızla sık sık birbirimize gider gelir¬dik.

(1992-ÖSS)

47. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Sabahları durağa kadar yürüyor ve otobüse bi¬- niyorum.

B) Konuşmacının düşüncelerine katılıyor ve des¬- tekliyorum.

C) Bu dergiyi ilk yayımlandığı günden beri alıyor ve zevkle okuyorum.

D) Televizyondaki açık oturumları  beğeniyor ve sonuna kadar izliyorum.

E) Akşamları, bir süre çalışıyor ve sonra dinleniyo¬- rum.
(1992-ÖSS)

48. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Düşüncelerini yazıyla değil, sözle anlatmayı se¬viyordu.

B) Önerilerimizi dinliyor ne var ki onların hiçbirini uygulamıyordu.

C) Sağlık durumlarının iyi ancak çok yorgun olduk¬ları
görülüyordu.

D) Gazetesini sürekli yanında taşıyor ama bir türlü
okumaya fırsat bulamıyordu.

E) Bu konuda bilgi sahibi olmasına karşın, görüşle- rini
belirtmekten kaçınıyordu.
(1992-ÖSS)


49. Kendisine söylenen bu sözü duyar duymaz
I II III
oturduğu yerden ayağa kalktı, kürsüye yöneldi.
   IV       V

Bu cümlede, altı çizili sözcüklerin hangisi gereksiz kullanılmıştır?

A) l D) II.            C) III.            O) IV        E) V.

(1992 -ÖSS)


50. Hava kirliliğinin nedenlerinden biri de…

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümle anlatım bakımından bozuk olur?

A) yeşil alanların azlığındandır.

B) motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazlarıdır.

C) sanayi kuruluşlarının kent içinde bulunmasıdır.

D) ısınmada kükürt oranı yüksek olan kömür kullanılmasıdır.

E) çarpık yapılaşmanın, hava dolaşımını engellemesidir.

(1992 - ÖSS)


51. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama gelen sözler, gereksiz yere bir arada kullanılmıştır?

A) Bu arkadaşını ötekilerden farklı tutar, incitme¬- meye çalışırdı.

B) Umduğunu bulamamış, bir süre sonra köyüne dönmüştü.

C) Buralara ayda yılda bir, seyrek olarak gelirdi.

D) O, bu yörede tanınmış, sözüne güvenilir bir ki¬şiydi.

E) Söylenenleri dinliyor, anlıyormuş gibi davranı¬yordu.
(1993 –ÖSS)


52. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bugün tatil olduğundan, sabahleyin geç kalk¬tım.

B) Arkadaşımız, çok çalışkan bir çocuktu.

C) Dün akşam, rüzgâr ortalığı altüst etti.

D) Birbirlerini çok iyi anlar, inanırlardı.

E) Dün gece çok garip bir rüya gördüm.

(1993-ÖSS)
53. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Toprak kaymasının en çok nerelerde gö¬rüldüğünü saptayarak
buna karşı hangi önlem¬lerin alınabileceğini tartışacağız.

B) Araştırmamda, anaokuluna giden çocuklarla gitmeyenlerin dil gelişimini karşılaştırıp arala¬rındaki farkı belirleyeceğim.

C) Bu mevsimde, balkondaki çiçeklerin kapalı bir yere taşınması gerekiyor.

D) Bu toplantıda çeşitli hastalıklar ve bunların ne¬denleri konusunda ayrıntılı açıklamalar yapıla¬cak.

E) Neşeli ve güldürü unsurlarının çokça kullanıldı¬ğı bu filmi mutlaka görmelisiniz.

(1993- ÖSS)
54. (l) Yazılarınızda, dilimize önem verilmeyişinden ya-kınıyorsunuz. (II) Dilimize gereken ilgi ve önemi vermek zorundayız, diyorsunuz. (III) Bu konuda sizi içtenlikle destekliyorum. (IV) Ne var ki, dile gösteril¬mesi gereken özeni siz de göstermiyorsunuz. (V) Birçok sözcüğü yerinde kullanmadığınızı üzülerek görüyorum.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) l B) II            C) III.           D) IV.        E) V.

(1993-ÖSS)

55. Enerji (l) çocuklar (II) ergenlik çağındakiler ve (III) hastalık sonrası güçlenme (IV) dönemindeki kişiler
için (V) önemlidir.

Yukarıdaki   cümlede   numaralanmış   yerlerden hangisine "özellikle" sözcüğü getirilemez?

A) l. B) II.           C) III.           D) IV.         E) V.

(1993-ÖSS)


56. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz¬cük, gereksiz kullanılmıştır?

A) Ürünlerimiz ilk defa olarak o yıl dünya pazarla¬rına çıktı.

B) Şehrin   kuzeyindeki   gölün  çevresinde   büyük çam ağaçları vardı.

C) Akşamları müzik dinleyerek ya da kitap okuya¬rak vakit
geçirirdi.

D) Burada kışın en büyük sorunumuz hava kirliliği oluyor.

E) Turizmin yararları konusunda bir toplantı dü¬zenlenecek.

(1993-ÖSS)57. Türkçe’de, bir cümlenin öznesi, birinci ve üçüncü te¬kil kişiden oluşuyorsa, yüklemi birinci çoğul kişi olur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir bozukluk vardır?

A) Ben onunla ilk kez sizin evde karşılaştım.

B) O filmi seninle birlikte izlemiştik sanırım.

C) Son durağa geldiğimizde, otobüste bir ben bir de o yaşlı
adam kalmıştı.

D) O, ağabeyinle aynı lisede okumuştu.

E) Hatırlarsan, geçen sene bu günlerde sen, ben ve karde-şim denize giriyorduk.
(1993-ÖSS)

58. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo¬zukluğu vardır?

A) Genellikle kitap okuyarak vakit geçiriyorum.

B) Arkadaşlarımızın sorununa sahip çıkarak des¬teklemeliyiz.

C) Bu yıl, tatilimi İstanbul’da geçirmek istiyorum.

D) Orada, eski arkadaşlarımla görüşeceğim.

E) Onunla geçen yıl burada karşılaşmıştık.

(1994-ÖSS)

59. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İş konusunda ben onu, o da beni etkilemek is¬temez.

B) Onun  bu durumda nasıl davranacağını  sen benden iyi bilirsin.

C) Görüşlerinizi sözle değil, yazıyla belirtmelisiniz.

D) Yazılarında ayrıntılara girmeyip konunun özü¬nü vurgu-lar.

E) Söylediği sözün doğruluğuna inanıyorsa onu asla geri almaz.
(1994-ÖSS)

60. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Eldeki sonuçlar, bugüne değin yanlış bir yol iz¬lendiğini açıkça ortaya koyuyor.

B) Olayla ilgili olarak herkes başka başka şeyler söylüyor.

C) Çoğu kişi, sorunun bir başka çözümünün olma¬dığı kanısında.

D) Bu tutumuyla ailesine zarar mı veriyor yarar mı anlaya-madık.

E) Dostların birbirlerini eleştirmekten kaçınmaları gerektiğine inanıyorum.
(1994-ÖSS)


61. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Böyle bir yarışmaya ilk kez katılıyorum.
B) Yarışmaya katılmadan önce özel bir hazırlık yapmadım.
C) Özel zevklerim arasında kitap okumayı seve¬rim.
D) Bu tür yarışmalarda sorulan soruları kolay bulu¬- yorum.
E) Öteki arkadaşlara başarılar dilerim.
(1994-ÖSS)
62. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Okula yeni başlayan çocukların okulu sevme¬sinde öğretmenin
rolü büyüktür.

B) Çocuklara, okula başlamadan önce aileler, okulda da
öğretmenler okulun yararlarını anlat¬malı.

C) İlkokula başlayan çocuklara, yeni arkadaşlar edinecekleri
söylenmelidir.

D) Okula   giden  çocuk,   bir   süre   sonra   anne babasıyla
olduğu gibi öğretmeniyle de iletişim kurmayı öğrenir.

E) Anne ve babalar çocuklarıyla sürekli ilgilenmeli, öğretmenine
durumunu sormalıdır.
(1994-ÖSS)

63. Aşağıdaki dizelerin hangisinde özne - yüklem uyuşmazlığı vardır?

A) Gözümün değdiği yere gül düşer.

B) Dinle de gönlümü alıver gitsin.

C) Yeryüzünde bir sen bir de ben varım.

D) İstersen dünyayı çağır imdada.

E) Arkandan gelecek hep ayak sesi.
(1995-ÖSS)

64. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlama ge¬len sözler gereksiz yere bir arada kullanılmıştır?

A) Kahvaltıdan önce tüm öğrenciler, ellerinde süpür¬geler,
derslikleri ve spor salonunu temizliyorlar.

B) Bu gençler, ölmek üzere olan. can çekişen bir sanat dalını
canlandırmak için yetiştiriliyorlar.

C) Onlar, işyerlerini temiz ve düzenli tutmayı vazgeçilmesi
olanaksız bir görev bilmişler.

D) Öğrenciler, öğretmenlerine ve arkadaşlarına her zaman
saygılı davranıyorlar.

E) Bu eğitim merkezinde, gençlere oyma mobilya ve
dekorasyon işleri öğretiliyor.
(1995-ÖSS)

65. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Üyelerimize derneğimizin çalışmaları konusun¬da bilgi
vermek istiyoruz.

B) Bu yılki etkinliklerimiz arasında çeşitli geziler de yer ala-caktır.

C) İşte bu yüzden dolayı sizleri buraya toplamış bulunuyo-ruz.

D) Çevre ile ilgili çalışmalarımızda başarıya ulaştı¬ğımız söylenebilir.

E) Bu konularda yeni üyelerimizle ayrıca görüşmeyi düşünüyoruz.
(1995 - ÖSS)

66. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Türkiye'nin birkaç bölgesi hariç henüz kar yüzü görme-di.

B) Hava sıcaklığının birkaç derece daha düşmesi bekleni-yor.

C) Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için, be¬lirli saatlerde dışarıya çıkmamak gerekir.

D) Şiddetli rüzgârın deniz trafiğini aksattığı söyleniyor.

E) Kar yağışı sürerse okulların tatil edilmesi düşü¬nülebilir.
(1995- ÖSS)

67. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Çocukların eğitiminde hem ailenin hem de oku¬lun önemli rolü vardır.

B) Okuma sevgisi konusunda çocukların en çok anne ve
babalarını örnek aldıkları unutulmamalıdır.

C) Çocuklara, yeteneklerini geliştirmeleri için gerekli olanaklar sağlanmalıdır.

D) Çocuklar bundan en az zarar ya da biç zarar görmeden kurtarılmalıdır.

E) Oyuncak seçerken çocuğun yaşına uygun olanlar tercih edilmelidir.
(1995-ÖSS)

68. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)Toplantıya katılırsak biz de düşüncelerimizi açıklayacağız.

B) Sorunu çözebilmek için sizden de bilgi isteyeceğiz

C) Bu konuyla ilgili açıklamayı yarın yapacağız.

D) Oraya zamanında varabilmek için erkenden yo¬la çıkaca-ğız.

E) Bu haberin ne kadar doğru olup olmadığını öğ¬reneceğiz
(1995 - ÖSS)

69. (l) Bu dönem tiyatro yazarları, okunsun diye değil sahnede oynansın diye oyun yazarlardı. (II) Tiyat¬ro oyunları, değerli edebiyat örnekleri sayılmadığı için bunlar genellikle yayımlanmazdı (III) Bugün çoğunluk için film senaryoları neyse, o sıralarda ya¬zılan tiyatro oyunları da oydu. (IV) İşte bu yüzden o çağda üretilen tiyatro oyunlarının çoğu yok olup git-ti (V) O dönemde yazılanlardan elimizde sadece bu oyunlar kaldı.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerin¬den, altı çizili sözcüğün atılması cümlede anlam değişmesine yol açar?

A) I. ve II. B) I. ve III.               C) II. ve III.
                 D) III. ve IV.                E) IV. ve V.

(1995-ÖSS)

70. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Şiirlerinde bol bol abartılmış sözcükler seçmesi yüzün-den hitabet havası taşımaktadır.
B) Günümüzde dergiler ve gazeteler, deneme tü¬rünün gelişip yaygınlaşmasına uygun bir ortam hazırlamaktadır.
C) Osmanlı İmparatorluğunda Lale Devri’nde çeviri çalışmaları yapıldığı biliniyor.
D) Bence edebiyat eleştirisinin edebiyat inceleme¬siyle bir arada, iç içe düşünülmesi gerekir.
E) Sanatın başlıca amacının güzellik olduğunu sa¬vunan yazarın, bu konuda söylediklerine bir göz atalım.
(1996-ÖSS)71. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu işi onun başaracağını sanıyorum.

B) Yapılanları doğru bulmadığıma inanıyorum.

C) Alınan kararları sana da bildiriyorum.

D) Yaptıklarının yeterli olmadığını anlatmaya çalı¬şıyorum.

E) Kamuoyunun bu konuda aydınlatılması gerekti¬ğini
düşünüyorum.
(1996 -ÖSS)
72. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu, cümlenin uygun bir yerine "ona" sözcü¬ğü eklenerek giderilebilir?

A) Elbiseler dolaplara özenle yerleştirilir, güve yemesin diye
elbise aralarına naftalin konurdu.

B) Çocuk bir yandan yaralı kuşa korkuyla bakıyor; bir yandan da
onu sevmek istiyor.

C) Annesi çocuğunun aç olmadığını biliyor; ama yi¬- ne de
pastadan yemesini istiyordu.

D) Ali, arkadaşı Mustafa'yı hem çok seviyor, hem de kimi
davranışlarından dolayı kızıyordu.

E) Otobüsler buraya gelince duruyor, bekleyen yolcular
bindikten sonra yeniden yola koyulu¬- yordu.
(1996-ÖSS)

73. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "aşağı yukarı" sözü gereksizdir?

A) Bu iş yerinde aşağı yukarı üç dört yıldan beri çalışıyorum.

B) Aşağı yukarı beş yıl önce yine böyle şiddetli bir kış
yaşamıştık.

C) Buralarda ekinler, aşağı yukarı biçilecek duruma geldi.

D) Şubat ayı sonunda bu ağaçların aşağı yukarı hepsi çiçek
açar.

E) O gün sınıfın aşağı yukarı yarısı tören alanın¬da toplan-mıştı.
(1996-ÖSS)

74. Elbette onunla birlikte gitmiş olabilirler.

Bu   cümledeki   anlatım   bozukluğunun   nedeni aşağıdaki-lerden hangisidir?

A) Öğe eksikliği

B) Özne yüklem uyuşmazlığı

C) Öznenin belirtilmemiş olması

D) Aynı anlama gelen sözcüklerin birlikte kullanıl¬ması

E) Anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanılması

(1996-ÖSS)

75.   Bu konuda gençleri azımsamak doğru değildir.

Bu   cümledeki  anlatım  bozukluğunun   nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gereksiz sözcük kullanılması

B) Bir sözcüğün anlam bakımından yanlış kullanıl¬ması

C) Tamlamanın yanlış yapılması

D) Ekeylemin yanlış kullanılması

E) Yüklemine göre olumsuz cümle olması
(1996-ÖSS)
76. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Sorunlara, onun daha nesnel bir tavırla yakla¬şacağını ve
çözüm getireceğini umuyordum.

B) Son günlerde tanık olduğum bazı olaylar, onun¬la ilgili
görüşlerimin değişmesine yol açtı.

C) Amaçlarına ulaşabilmek için her türlü engeli aş¬- maya çalışan
bu gençlere imreniyorum.

D) Araştırmamı istediğim yönde sürdürebilmem için öncelikle,
yararlanacağım kaynakları saptamalıyım.

E) Bu soru ben ve benim gibi sınava girmiş olan birçok kişinin
kafasını karıştırdı.
(1997-ÖSS)
77. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım  bozukluğu vardır?
     
A) Dürüst biri olduğundan dün de bugün de kuşkuya
düşmüyorum.
       
B) Hukukçu olmadığımdan, işin bu yönünü sizinle tartışa-mam.
C) Bu konuda bir araştırma yapılmasını, hazırlanacak raporun
ilgili kuruluşlara gönderilmesini istedim.
D) Ben, öyle olduğunu düşünüyor, öyle olduğuna
inanıyorum.
E) Anımsanacağı gibi, bir yıldan beri bu konuda
yazılar yazıyor, ilgilileri uyarıyorum.

(1997-ÖSS)


78. Muğla yöresindeki çıkan yangınlardan geriye, çırıl¬çıplak ve simsiyah dağlar, tepeler kaldı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Çoğul ekinin gereksiz kullanılmasından

B) İlgi ekinin gereksiz kullanılmasından

C) Bağlacın yanlış yerde kullanılmasından

D) Yüklemin şimdiki zaman yerine geçmiş zaman¬da kullanıl-masından

E) Özne ile yüklem arasında uyumsuzluk bulunmasından

(1997-ÖSS)


79.  Öğrenciyi, düşünmeye ve yaratıcı olmaya yönelten ve herhangi bir konu üzerinde eleştiri yapmasını sağlayan bir anlayış, eğitim sistemimize henüz yer¬leşmedi.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Dolaylı tümlecin cümlenin başında kullanılmamasından

B) Öznenin birden fazla sözcükten oluşmasından

C) Gereksiz yere bağlaç kullanılmasından

D) Tamlayan eksikliğinden

E) Gereksiz yere zarf tümleci kullanılmasından

(1997 - ÖSS)
80. Türkçe’de bir cümlenin öznesi, birinci ve üçüncü te¬kil kişiden oluşuyorsa, yüklemi birinci çoğul kişi olur

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) O akşam ben kendi odama, Fatma da kendi odasına
çekilmişti.

B) Teyzemlerin yeni evlerine taşınmasından sonra siz bu eve
yerleştiniz.

C) Havalar böyle giderse bir süre daha kahvaltımı¬zı bal-konda
yapabileceğiz.

D) Ben de bir tabak alıp sofraya oturayım.

E) Babasıyla annesi, bu evi üç yılda zar zor yaptırabildiler.

(1998- ÖSS)

81. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) O yıllarda hepimiz tiyatro tutkunuyduk ve çalış¬- maya
susamıştık.

B) Film, bir ailenin sıradan olaylar karşısındaki şa¬şırtıcı tutumunu
ustalıkla yansıtıyor.

C) Festivalin bu bölümünde, müziğin farklı türlerin¬de adını
duyurmuş sanatçılar sahneye çıkacak.

D) Sanatçının bu karikatürleri, başta Berlin ve Pa¬ris olmak
üzere Avrupa'nın çeşitli kentlerinde sergilenecek.

E) Bu kameralar, rahatça kullanabildiği ve taşınmasının kolay
olması nedeniyle tercih ediliyor.

(1998 - ÖSS)
82. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yetkililer, bu konuda uluslararası işbirliği yapıl¬masına karar
verdiler.

B) Siyasi, askeri ve ekonomi alanlarında görüştü¬ler.

C) Üye olan ülkelere toplantı konusunda bilgi veril¬mesini gerekli
gördüler.

D) Toplantıda, herkesin tartışmalara katılması ge¬rektiğini
söylediler.

E) Gelecek toplantıda ele alınacak konuyu belirle¬- diler.

(1998-ÖSS)83. Yanlış bir şey yapsam da kızmaz; ama inanılmaya¬cak kadar anlayışlıdır.
     
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin         hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Yüklemin geniş zamanlı olmasından

B) Cümleciklerin ortak özneli olmasından                

C) Yanlış ilgeç kullanılmasından

D) Gereksiz yere bağlaç kullanılmasından

E) “bile" yerine “da" bağlacı kullanılmasından

(1998-ÖSS)
84.   Festival süresince her gün düzenli olarak çıkacak
            I                     II                III                 IV
olan "İlk Çekim" adlı siyah-beyaz dergi sinemasever¬lere ücretsiz dağıtılacak.
            V

Bu cümledeki altı çizili sözlerden hangisi çıkarılırsa cümlenin anlamında daralma olmaz?

A) l B) II.           C) III            D) IV.       E) V.

(1998 -ÖSS)


85. Yineleme dediğimiz anlatım kusuru, aynı anlama gelen birden çok sözcüğün gereksiz yere bir arada kullanılmasıdır. Bir kavramın Türkçesiyle yabancı¬sının birlikte kullanılması bu tür kusurlardandır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamada belirtilen türde bir anlatım kusuru vardır?

A) Bunlar, belgesel özellikler taşıyan, birbirinden il¬ginç yazılardır.

B) Bugün işyerinde tebrik ve kutlama ziyaretlerin¬de bulun-duk.

C) Eskiden, musikiyle uğraşan kişilere musikişinas denirdi.

D) Dil, varlığımızın en güçlü dayanağı, kimliğimi¬zin en
anlamlı kanıtıdır.

E) Günümüz  insanının  vazgeçemediği araçların başında
televizyonla bilgisayar gelmektedir.

(1999-ÖSS- İpt.)


86. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kullanılması uygun değildir?

A) Onun, büroda çalışanlara ayak uyduramayan, uyum-suz biri
olduğunu düşünüyordu.

B) Eş dost demeden herkesi kıyasıya eleştiriyordu.

C) Arkadaşına sürekli olarak, o kişilerle ilişkilerini kesme-sini
öneriyordu.

D) Beğenmediği sözcüğü ya da cümleyi çizip yeri¬ne etkili
sözler uyduruyordu.

E) Yıllardır tasarladığı romanına başlayamamanın sıkıntılarını
yaşıyordu.

(1999-ÖSS - İpt.)


87. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Olağanüstü kişiliği ve sıra dışı dostluğuyla, tanı¬dık tanımadık herkesi bir sevgi çemberinin içi¬ne alırdı.

B) Tek başına gerçekleştirebileceği birçok tasarı¬ya gençleri de katarak bilgisini onlarla paylaş¬mak is- terdi.

C) Gerek özgün çalışmaları, gerekse yetkin çeviri ve derlemeleriyle, bu alandaki araştırmacılara ışık tutmuş-tur.

D) Onun düşünceleri, bilimle ilgilenen, yapıtlarını okuyan, anlayan ya da anlamaya çalışanlar aracılığıyla yaşıyor.

E) Gençlerin deneyimsizlikten, bilgi eksikliğinden kaynaklanan sorularını yanıtlayarak yönlendi¬rirdi.

(1999-ÖSS-İpt.)

88. Alınan bu karar, savaşta askerin daha çok ölmesi¬ne yol açtı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A) "bu" sözcüğü atılarak

B) "daha çok" sözü "askerin" sözcüğünden önce kullanılarak

C) "yol açtı" sözü yerine "neden oldu" sözü getiri¬lerek

D) "alınan" sözcüğü atılarak

E) "savaşta" sözcüğü "askerin" sözcüğünden son¬ra kullanılarak

(1999-ÖSS-İpt.)
89. l. Onun da görüşlerini öğrenmek, yararlanmak istediler.

II. Herkes birbirine zarar vermeden yaşamayı başarabiliyorlar.

III. Onun aramızdan ayrılması yalnız bizim için değil, tüm toplum adına büyük bir kayıptır.

IV. Arkadaşının sıkıntı çektiğini biliyor, sezdirme¬den yardım ediyordu.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangile¬rinde anlatım bozukluğu, tümleç eksikliğinden kaynaklanmaktadır?

A) l. ve II. B) l. ve III.                C) l. ve IV.
              D) II. ve IV. E) III. ve IV.

(1999-ÖSS-İpt.)90. Söz konusu yazarla benim düşüncelerimiz hatta duygularımız birbirine benziyor.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) İyelik eki almış kişi zamirinin gereksiz kullanıl¬masından

B) Özneyle yüklem arasında uyuşmazlık olmasın¬- dan

C) Gereksiz yere bağlaç kullanılmasından

D) Yüklemde anlam kayması olmasından

E) Belirteç eksikliğinden

(1999-ÖSS-İpt.)91. Sergide tanıtılan antika eşyalar, geçmişte insanla¬rın inançlarını ve beğenilerini de yansıtıyor

Bu cümledeki anlam karışıklığı, aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) "tanıtılan" sözcüğünden sonra "çok değerli" getirilerek

B) "geçmişte" sözcüğünden sonra "yaşamış" getirilerek

C) "antika" sözcüğü atılarak

D) "inançlarını" sözcüğü yerine "geleneklerini" getirilerek

E) "de" sözcüğü atılarak

(1999-ÖSS)92. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Çalışma yaşamınızda bu tür güçlüklerle sık sık karşılaşacaksınız.

B) Bizim için önemli olan, görevinizi en iyi biçimde yerine
getirmenizdir.

C) Bir sorunla karşılaştığınızda bizlerden yardım isteyebilirsiniz.

D) Bu, sizlere verebileceğimiz en önemli ödül ve en  önemli
hedeftir.

E) Bu işte de başarılı olacağınızdan hiç kuşkumuz yoktur.

(1999-ÖSS)


93. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Hava kirliliğine karşı çeşitli önlemler alınabilir.

B) Çevre sorunlarıyla ilgili toplantılar yapılmalıdır.

C) Bu gaz, havada yoğun oranda bulunur

D) Akarsularımız sanayi atıklarıyla kirleniyor.

E) Gençler, doğanın korunması konusunda bilinçleniyor.

(1999-ÖSS)94. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Makinenizi, arkadaki açma-kapama düğmesine basarak
kapatmanız gerekmekledir.

B) Daha fazla bilgi edinmek için yetkili satıcınıza başvurabilirsiniz.

C) Bilgisayarınızın bozuk olup olmadığını öğrene¬bilmek için onu
bir teknisyene göstermelisiniz.

D) Bu bölümde, bilgisayarınızı nasıl kuracağınız ve nasıl
kullanacağınız açıklanmaktadır.

E) Bu kılavuzda sizi belli türdeki bilgilere uyarmak için bazı özel
işaretler kullanılmıştır.

(1999-ÖSS)

95. Gürültüden uzak doğal güzelliklerle dolu parkın bir
                                                                                      l
köşesinde, yaşlı  bir hanım masanın üstüne koydu-
                                    II
ğu romanını   bir karış uzaktan okumaya çalışıyor;
                              III
bir şişman, spor giyimli bir adam da dalgın dalgın
IV                                      V      
uzaklara bakıyordu.

Bu cümledeki anlatım  bozukluğunu gidermek için altı çizili sözcüklerden hangisi atılmalıdır?

A) I. B) II.             C) III.          D) IV.      E) V.

(1999-ÖSS)

96. Oraya gidersen, Etnografya ya da Kurtuluş Savaşı müzelerini gezmelisin.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Yanlış bağlaç kullanılmasından

B) Koşul cümlesi olmasından

C) Nesnenin yanlış yerde bulunmasından

D) Yüklemin gereklilik kipinde olmasından

E) Ad tamlamasının gereksiz kullanılmasından

(1999 -ÖSS)


97. Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar çok durgun.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılma¬lıdır?

A) "çok" sözcükleri atılmalı

B) "durgun" yerine "az" sözcüğü getirilmeli

C) "olduğu için" yerine "olduğundan" sözcüğü geti¬rilmeli

D) "satışlar yerine "alışveriş" sözcüğü getirilmeli

E) "pahalı" yerine "yüksek" sözcüğü getirilmeli

(2000 - ÖSS)98. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu konuda nasıl bir çalışma yapılması gerekti¬ği, uzman-larca tartışılacak.

B) Olaydan büyük bir üzüntü duyduğunu, suçlula¬rın cezalandırılmasını istedi.

C) Yeni binaların ne zaman hizmete açılacağını, basın
aracılığıyla duyuracaklarını belirtti.

D) Sorunlara sağduyuyla yaklaşmanın, onların çö¬zümünü
kolaylaştıracağı sonucuna varıldı.

E) Bölgede, kış mevsiminin uzun sürmesi nedeniy¬le alınması
gerekli önlemler yetkililere bildirildi.

(2000 - ÖSS)99. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ozan, 1940 yıllarında yeni şiirimizin başta ge¬len adların-dan biriydi.

B) O, 1946 yılında düzenlenen bir yarışmada bi¬rinci olmuş-tu.

C) Aradan yıllar geçmesine karşın şiir anlayışında bir değişiklik
olmadı.

D) Onun ilgi çekici yanlarından biri de konuları abarta-rak
anlatmasıdır.

E) Toplumsal ve bireysel olaylara, yan tutmadan bakar.

(2000 - ÖSS)100. Yaptıklarını kendi ağzıyla itiraf etti.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Yüklemin III. tekil kişi olmasından

B) Nesnenin çoğul eki almasından

C) Gereksiz söz kullanılmasından

D) Yüklemin di'li geçmiş zamanlı olmasından

E) Nesnenin yanlış yerde kullanılmasından

(2000 - ÖSS)


101. O kurumda eğitim görmüş herkes, saygılı, hoşgö¬rülü ve esnek olmak gibi çok önemli erdemler ka¬zanmışlardır.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Gereksiz yere sıfat kullanılmasından

B) Gereksiz yere bağlaç kullanılmasından

C) Yükleme ekfiil getirilmesinden

D) Öznenin sözcük öbeği olmasından

E) Özne - yüklem uyuşmazlığından

(2000 - ÖSS)
102. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Uzun süre ayakta kalabilmesi için bu yapı, neme dayanıklı
cam, kireç ve tuğla tozundan oluşan harçla yapılmıştır.

B) Bir kamu kuruluşuna ait sevimli konukevinin önünde
fotoğraf çektirdikten sonra oradan ayrıldık.

C) Oraya gitmeye karar verirseniz, bu gezi için en az
iki gün ayırmanız gerekir.

D) Her sabah erkenden kalkarak açık havada yürüyüş
yapmanın kalp sağlığını olumlu yönde etkilendiğini öğrendik.

E) Adaylar yirmi beş yaşından büyük olmalı ve sağlık kontrolünden geçmiş olması gerektiğini söyledi.

(ÖSS - 2001)
103. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İlk karşılaşmamızda bana bu kadar yakınlık göster-mesine çok şaşırmıştım.

B) Bu kadar yetenekli bir çocuğu, sanata yönlendirmekle çok iyi bir iş yaptığını düşünüyorum.

C) Geçirdiğim rahatsızlığı, büyük bir başarıyla ameliyat ederek sağlığıma kavuşturdu.

D) Bu aşamada, olayları doğal akışına bırakmanın doğru olacağı kanısındaydı.

E) Aralarındaki sorunların görüş farklılıklarından kaynaklandığını biliyordu.
(ÖSS - 2001)
104. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Takımlardan biri, ötekinin bitmek bilmeyen karşılıklı saldırılarına daha fazla dayanamadı.

B) Maçlarda, taraftarların çıkardığı olaylar spora gölge düşürüyor.

C) Sağlıklı kalabilmenin temel koşullarından biri de spor yapmaktır.

D) Son yıllarda kimi takımlar, Avrupa takımlarıyla yaptık-ları maçlarda yüzümüzü ağartıyor.

E) Ancak düzenli olarak yapılan spor yararlı olur.
(ÖSS - 2001)

105. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu anlaşmazlıkların giderilmesi için zamana gerek var.

B) Bu konunun, öncelikle ve ayrıntılı bir biçimde ele alınması
gerekiyor.

C) Üyeler, onunla ilgili görüşlerini daha sonra açıklayacaklarını
belirttiler.

D) Mimar ya da mimarlıkla ilgileniyorsanız bu kitabı okuyun.

E) Herkesin yaşamında birtakım sorunlar olduğunu hepimiz biliriz.
(ÖSS - 2001)


106. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Sanayide gelişmiş ülkelerde, bu tür sorunlar hızla çözülüyor.
B) Düzenlenen toplantı ve törenlerde bütün öğrenciler görev alıyor.
C) Bu konuda yapılan açıklamaların anlaşılmayacak bir yanı bulunmuyor.
D) Kurumda çalışanların başarısının, bu koşullara bağlı olduğu düşünülüyor.
E) Teknoloji ne kadar artarsa da el emeğinin öne- mi azalmıyor.
(ÖSS - 2002)


107. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Buluştukları zaman sanattan, edebiyattan konuşuyor, kimi sanatçıları eleştiriyorlardı.
B) Ortada, karamsar olmayı gerektirecek bir durum yoktu.
C) Bu kitapları okumak, çocuğun ufkunu genişletiyor, ona farklı dünyaların kapılarını açıyordu.
D) Bu, kendi resimleri için açtığı ilk kişisel sergisi olacağı için çok heyecanlıydı.
E) Çok yorgun olduğu için o akşam erkenden yatmak istedi.
(ÖSS - 2002)


108. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Burada, tiyatro salonundan internet kafeye kadar birçok etkinlik bulunuyor.
B) Kentteki yaşam, öğretim kurumlarının sayısı arttıkça hareketleniyor.
C) Öğrencilerin sporla ilgili gereksinimlerinin karşılanması için girişimlerde bulunuluyor.
D) Kütüphaneden yararlanacak öğrencilerin önce kütüphaneye üye olmaları gerekiyor.
E) Bilimsel araştırma yapacaklara her türlü olanak sağlanıyor.
(ÖSS - 2002)

109. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Gazetelerde bu tür haberlere hemen her gün rastlanıyor.
B) Yazar, yaşadıklarını etkili bir biçimde anlatmakta başarılı olamıyor.
C) Yemeğini erken yemesi gerektiği halde, hasta bu yasağa uymuyor.
D) Bu alandaki çalışmaların hâlâ yeterli bir düzeye ulaşamadığı söyleniyor.
E) Trafikle ilgili sorunların çözümü için, geniş kapsamlı bir toplantı düzenleniyor.

(ÖSS - 2002)

110. Hiç kimse ona gerçeği anlatmamış; onu yalan yanlış sözlerle oyalamıştı.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) “gerçeği” yerine “doğruyu” sözcüğü getirilerek
B) “anlatmamış” sözcüğünden sonra “herkes”  sözcüğü getirilerek
C) “anlatmamış” yerine “söylememiş” sözcüğü getirilerek
D) “onu’ sözcüğü atılarak
E) “oyalamıştı” yerine “kandırmıştı” sözcüğü getirilerek
(ÖSS - 2002)
111. "Bu kararların uygulanıp uygulanmayacağının,
yöneticilerin seçeceği tutuma bağlı olduğu bildirildi."

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangi-siyle giderilir.

A) "seçeceği tutuma" yerine "tutumuna "sözcüğü
getirilerek
B) "yöneticilerin" yerine "ilgililerin" sözcüğü getirilerek
C) "bu kararların" yerine  "bunların" sözcüğü getirilerek
D) "bağlı" yerine  "yönelik " sözcüğü getirilerek
E) "bildirildi" yerine "biliniyordu" sözcüğü getirilerek

(2003-ÖSS)

112. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?

A)  Çevremizdeki kişilerle kuracağımız ilişkilerde özenli
olmalıyız.
B)  Sorunların, bütün yönleriyle ele alınması iyi olur.
C)  Bu alanda başarıya ulaşanların sayısı oldukça azdır.
D) Araştırmalar, eldeki bilgilerin doğru olmadığını kanıtlıyor.
E)  Bu konudaki iftiralar tamamen uydurmadır.
(2003-ÖSS)
113.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?

A)  Deneyimli bir yönetici, değerli bir bilim adamıydı.
B)  Maddi durumu yetmediği için eğitimini yarıda bırakmak
zorunda kaldı.
C)  Kültürel varlıklara sahip çıkıp onları korumaya çalışan
insanlardan biriydi.
D)  Geleceğe umutla bakan ve zorluklar karşısında
yılmayan bir gençti.
E)  Ele aldığı her işi, başkalarından daha iyi, daha güzel
yapmak isterdi.
(2003-ÖSS)

114.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?

A) Yol kenarındaki çöp kutuları kaldırılarak bunların   yerine çiçekler dikiliyor.
B)  Yeni fidanlar dikilerek kent yeşillendiriliyor.
C)  Kaldırımların kırık taşları yenileriyle değiştiriliyor.
D)  İçinde oturulamayacak derecedeki binaların yıktırılması gerekiyor.
E)  Eski yapılar boyanarak daha güzel bir görünüme kavuşturuluyor.
(2003-ÖSS)

115. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?

A) Dünyada en çok yağış alan bölge burası.
B) Ürettiklerinin çoğunu komşu ülkelere satıyorlar.
C) Bu toprakların büyük bir bölümü ormanlarla kaplı.
D) Ülkenin kuzeyinde elde edilen ürünlerin yarıdan fazlasını  elma oluşturuyor.
E) Ekonomileri daha çok, yetiştirdikleri hayvancılığa dayalı.
(2003-ÖSS)


116. "Hiç bir şiire başlarken, bunu umuda, umutsuzluğa,
sevince ya da acıya yönlendireyim, diye başlamıyorum"

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır.

A)  Gereksiz yere bağ-fiil kullanılmasından
B)  Özne-yüklem uyumsuzluğundan
C)  Gereksiz yere dolaylı tümleç kullanılmasından
D)  Nesnenin adıl (zamir) olarak kullanılmasından
E)  Yanlış bağlaç kullanılmasından
(2005-ÖSS)


117." Çok çalıştığımız için başarı grafiğimiz ister istemez
yükseliyor."

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Yüklemin şimdiki zamanlı olmasından
B) Yanlış ilgeç kullanılmasından
C) Ad tamlamasının yanlış kurulmasından
D) Gereksiz zarf tümleci kullanılmasından
E) Yüklemin üçüncü tekil kişili olmasından
(2004-ÖSS)

118. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır.?

A) Zarftan bir mektup, bir de fotoğraf çıktı.
B) Ondan böyle bir yalanma olayı beklemiyordum.
C) Kendimi bildim bileli bu mahallede, bu evde oturuyoruz
D) Toplantımıza katılarak bizlere destek olan dostlarımıza
yürekten teşekkür ederiz.
E) Evimize taşındık, yavaş yavaş yerleşmeye çalışıyoruz.

(2004-ÖSS)


119.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?

A) Bu çarşının en eski, en tanınmış esnafı benim
B) Bu kitabında yazar, başkalarından duyduklarını değil,
yalnızca gördüklerini anlatıyor.
C) Yetersiz kalan ilgi yoksunluğundan bu sanat unutulmuş.
D) Bu ailede bir çok çalışan ve başarılı  insan çıkmış.
E) Bu kitabı okursan, bilmediklerini öğrenir, unuttuklarını
anımsarsın.
(2004-ÖSS)

120.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?

A) Yapıtlarında kişilerin, kendi aralarında didişmeleri
eğlenceleri, oynanan oyunlarla kasaba yaşantısı
hakkında ipuçları veriyordu.
B) Güldürü öğelerine bolca yer verdiği ilk dönem
romanlarıyla geniş bir okur kitlesine ulaşmıştı.
C) Güç koşullar altında yaşayan insanların  sorunlarını
toplumsal açıdan ele almış, dönemin ahlak anlayışını
yansıtmıştı.
D) Bu dergiyi okumaya başladıktan sonra edebiyata ve
tarihe duyduğu ilgi artmıştı.
E) Türkçe’nin inceliklerinden yararlanarak yaptığı
çevirilerle dilimize eliyle yakın yapıt kazandırmıştı.
(2004-ÖSS)
121. "Tarihte bu uluslar, öteki ulusların arasına kaynaşmışlardı."

Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangi-siyle giderilebilir?

A) "Tarihte" yerine "tarih boyunca " sözü getirilmeli
B) "Uluslar" yerine "devletler" sözcüğü getirilmeli
C) "bu" sözcüğü atılmalı
D) "ulusların arasına " yerine "uluslarla" sözcüğü getirilmeli
E) "öteki" sözcüğü atılmalı
(2004-ÖSS)
122. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  bir anlatım
bozukluğu vardır?

A) Okuduğu romanda olaylar geliştikçe onunda heyecanı
artıyordu.
B) Bir şey okurken ya da dinlerken tüm dikkatimi onun
üzerinde yoğunlaştırmaya çalışırım.
C) Hiç beklemediğim bu davranış karşısında ona nasıl bir
tepki göstereceğimi bilemedim.
D) Büyük kentlerde insanlar, sürekli bir koşuşturma
içindedir.
E) Gelişme çağındaki gençler kendinin ve çevrenin
yönlendirmesiyle yanlış yapabilirler.

(2005-ÖSS)
123. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?

A)  Bu kazada can kaybı yaşanmadı.
B)  Söylenenleri pek de onaylamadı.
C)  Yapıtları hala unutulmadı.
D)  Kimseye bir yararı dokunmadı.
E)  İsteği başarıya ulaşamadı.
(2005-ÖSS)
124. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım
bozukluğu vardır?

A)  Doğanın güzelliğidir beni burada en çok etkileyen.
B)  Bir ailenin verdiği insanüstü bir çabanın öyküsüdür bu.
C)  Aslında gerçeğin ta kendisidir anlattıkları.
D)  Tasarıları arasında ona yer yoktu aslında.
E)  Şimdiye değin hiç karşılaşmamıştım böyle bir durumla.

(2005-ÖSS)125. "Sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm ne de yerini
   bilirim."
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Nesne eksikliğinden
B) Gereksiz sözcük kullanımından
C) Tamlayan eksikliğinden
D) Yüklemin olumlu olmasından
E) Tümleç eksikliğinden
(2005-ÖSS)               CEVAP ANAHTARI


ANLATIM BOZUKLUĞU

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
A
E
A
A
E
A
C
E
E
A
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
B
C
A
B
A
B
E
B
D
A
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
A
D
C
E
A
C
B
D
B
A
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
B
E
E
C
B
B
C
A
E
B
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
D
D
E
D
E
D
B
C
E
A
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
C
D
E
B
D
A
C
B
A
D
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
C
E
C
B
C
A
D
E
D
A
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
B
D
A
E
B
E
A
B
D
A
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
E
B
D
C
B
D
E
B
C
A
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100
B
D
C
E
D
A
E
B
A
C
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
E
E
C
A
D
E
D
A
C
B
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
A
E
B
D
E
A
D
B
C
A
121
122
123
124
125

D
E
A
B
C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder